/ Formy vědeckých poznatků

Formy vědeckých poznatků

Vědecké znalosti jsou komplexním systémem. Skládá se z obrovského množství vzájemně propojených komponent. Jedná se o soudy, pojmy, závěry, kategorie, zákony a principy vědy. Tyto komponenty jsou poměrně jednoduché. Kromě toho existují složitější formy vědeckých poznatků. Je to o teorii, hypotéze a problému.

Úrovně a formy vědeckých poznatků

Zvažte vše v pořádku. Mezi základní formy poznávání patří problém. Za zmínku stojí fakt, že ve vývoji vědeckých poznatků existuje vždy situace spojená se skutečností, že se objevují jevy, které nelze jednoduše vysvětlit způsoby, které byly dříve používány. Důvodem je, že vědecký kategorický přístroj, stejně jako stávající znalosti, je pravidelně zastaralý. Tato situace se nazývá problematické. Vědecký problém vzniká po uznání existence rozporu mezi potřebou dalšího vývoje a omezenými znalostmi, které jsou v současnosti k dispozici.

Problém se obvykle nazývá otázkou nebo komplexemotázky, které objektivně vznikají v průběhu vývoje znalostí. Rozumí se, že řešení těchto momentů má teoretický nebo praktický zájem.

Problém má mnoho společného s touto otázkou, ale nikdo tyto pojmy nikdy neidentifikoval. Důsledkem je, že otázka může být řešena pomocí znalostí vyvinutých jinou vědou.

Vývoj vědy je realizován za pomocipředstavovat problémy a najít způsoby a prostředky k jejich řešení. V důsledku tohoto procesu se často mění různé druhy metodologických a teoretických myšlenek. Často dochází ke změnám stávajících a všeobecně uznávaných dogmů.

Formy vědeckého poznání zahrnují ahypotéza. Důsledkem je, že z její nominace vyplynula studie o problémech. Obecně je třeba poznamenat, že hypotéza není nic jiného než rozumný předpoklad, který je vyvíjen za účelem objasnění vzorců, stejně jako příčiny zvažovaných jevů.

Formy vědeckých poznatků jsou důležité bez výjimky. Význam hypotézy spočívá v tom, že to není pouze předpoklad, ale vědecky založený předpoklad. To je v zásadě odlišné od nejrůznějších odhadů. Vždy se spoléhá na teorii, fakta, důkazy a tak dále.

Tato hypotéza má své vlastní charakteristiky. Jedná se o maximální jednoduchost, ověřitelnost a další. Každá hypotéza prochází třemi etapami. Jedná se o stavbu, ve které probíhá shromažďování a prvotní ověření potřebného materiálu, zkouška, ve které jsou zkoumány všechny následné důsledky, důkaz, ve kterém jsou všechny předpoklady odůvodněny pomocí stávajících skutečností.

Nakonec by měla být vyvrácena nebo prokázána jakákoli předložená vědecká hypotéza. Osvědčená hypotéza se stává vědeckou teorií.

Vědecká teorie je také zahrnuta do forem vědeckýchznalostí. V širším slova smyslu to znamená určitý druh duchovní činnosti, která je zaměřena konkrétně na získávání nových a zlepšení starých poznatků. V tomto případě bude teoretická činnost mít hodně společného s praktickou činností.

Obecně platí, že teorie jako forma vědeckých poznatkůje vždy považována za formu spolehlivých organizovaných znalostí o konkrétní oblasti, která popisuje, vysvětluje, předpovídá vývoj a fungování objektů souvisejících s tímto oborem. Důležitou funkcí teorie je organizace znalostí.

Přečtěte si více: