/ / Jak se vypočítává čistý peněžní tok a poměr jeho dostatečnosti

Jak vypočítat čistý peněžní tok a poměr jeho dostatečnosti

Když je třeba analyzovat finanční situaciaktivity společnosti, ekonomové používají takovou věc jako čistý peněžní tok. Pro nespecialisty je obtížné pochopit terminologii bez vysvětlení. Problém proto vyžaduje zvláštní pokrytí.

Na konci vykazovaného období seVýpočet hodnot cash flow výrobní společnost nebo organizace, která zapne rozdílu mezi hotovosti obdržené a vynaložených. Za účelem objasnění výkladu tohoto pojmu, je možné obrátit se na zvláštních ekonomických slovníků, kde je tato definice cash flow: tzv všechny finanční prostředky, které zůstanou ve společnosti po uspokojení potřeby peněžních prostředků podniku. Můžeme formulovat následující definici: net cash flow - celkové množství peněz, které společnost používá pro tvorbu jejich kapitálu nebo investic.

Metody výpočtu čistého peněžního tokuPoužijte finanční oddělení v podnicích k monitorování příchozích a odchozích prostředků. To je nezbytné k udržení finanční bilance podniku. Kvantitativní výsledek čistého peněžního toku se skládá z rozdílu mezi kladnými a zápornými peněžními toky. Pozitivní jsou výše peněžních příjmů pro podnik, mohou to být výnosy z hlavní činnosti společnosti, jakož i z investic či finančních. Negativní peněžní tok je součet vynaložených prostředků.

Výsledkem je, že peněžní toky společnosti, jako celek, uveďte kumulativní index.

Hlavní forma zisku společnostije jeho činnost související s výrobou a výsledná hotovost je příjmy z prodeje zboží nebo služeb. Finance, které firma vynakládá v hlavní oblasti podnikání, je nákup surovin, mzdy zaměstnancům, platby dodavatelům,

K investiční činnosti podnikuse týká pořízení nebo prodeje dlouhodobého majetku. K příchozím peněžním tokům lze přičíst dividendy a úroky, které pocházejí z cenných papírů, akcií. Výdaje zahrnují získaná autorská práva, nehmotný majetek, pracovní povolení a právo využívat půdní zdroje. To znamená, že výdajové peněžní toky budou vynakládat a investovat do zdrojů, které mohou v budoucnu přinést zisk.

Jako hlavní finanční ukazatel společnosti čistý peněžní tok ukazuje, jak je stabilní a úspěšný.

Chcete-li analyzovat peněžní toky,použijte metodu koeficientu. Umožňuje vám vzít v úvahu úroveň jejich odchylky od plánovaných ukazatelů, efektivitu využití finančních prostředků organizací. Metoda odhaluje jak negativní, tak i pozitivní trendy, které ovlivňují tvorbu peněžního toku obchodní nebo výrobní organizace. Pro manažery je důležité, aby tyto ukazatele poznali, aby správně korigovali činnost podniku a optimalizovali jej.

Při analýze peněžního toku,Dostatek faktor Čistý cash flow. Pro výpočet této částky je třeba určit poměr čistého cash flow za sledované období k množství plateb z úvěrů (a to jak krátkodobé a dlouhodobé), vyplatila a růst ve sledovaném období zůstatky na běžných hmotného majetku.

Vytvoření zobecněného ukazatelepoužijte koeficient, který ukazuje efektivitu stávajících peněžních toků v podniku. K tomu dochází kvantitativní poměr, který má čistý peněžní tok k finančním prostředkům vynaloženým na vykazované období.

Koeficientová analýza finančních činnostíPodnik má další ukazatele, které jsou vypočítávány podle zvláštních vzorců. Ty zahrnují koeficienty reinvestice, likviditu peněžních toků atd. Všichni se doporučují analyzovat v dynamice.

Přečtěte si více: