/ / Puškinovy ​​svobodné texty: básně

Texty Puškina milující svobodu: básně

Rusko může být pyšné na největšítalenty, které se narodily na jejím území. Jedna z takových jedinečných osobností, jejichž jméno je známo, se zdá téměř k jakékoli osobě na Zemi, kromě toho, že s výjimkou lidí, kteří i nadále žijí v primitivních podmínkách, je to Alexander Puškin. Tento muž je skvělý ruský básník, který nám ve svém krátkém, ale jasném životě dal mnoho pokladů, které vstoupily do dějin ruské literatury.

Texty Pushkinové milující svobodu

Alexander Sergejevič není za nic nazýván básníkemsvoboda. Ve své poezii je vidět spousta koncepcí milujících svobodu. Byl oprávněně uznán jako zakladatel realismu v ruském jazyce a literatuře. Ve svých dílech dává čtenáři své chápání konceptu svobody, který nalezne odpověď v milionech srdcí čtenářů. Téma svobody se však výrazně změnilo v díle velkého básníka. Každá ruská osoba by měla být nepochybně vědoma tohoto důležitého aspektu tvořivosti velkého syna Ruska. Proto v ruských školách je "Puškinovy ​​svobodné texty" samostatné téma - lekce v 9. ročníku, která je obvykle věnována značná pozornost, protože se podílí na formování světového pohledu mladší generace.

svobodně milující texty Pushkin

Co je Pushkinova svoboda?

Předtím, než přistoupíme k dílu Alexandera Sergejeviče, se pokusíme pochopit, co myslí pojmem "svoboda" a "svoboda".

Ve skutečnosti je Pushkin svobodazákladní hodnotou v celé své bytí. Je ve volné sebeuvědomění, co mohl udělat. Od mládí věděl, že chuť a sladkost nezávislosti, mohl porovnat různé stavy lidského života, což se odráží v jeho sebraných spisů. Nicméně, básník byl fatalista, a věřil v proměnách života s tím, že všichni lidé jsou ve svých rukou. Proto osud linky v jeho práci maloval v temné a ponuré barvy. Avšak tam, kde proniká paprsek naděje a svobody, všechny práce, jako by osvětlen jasným světlem neviditelné, která přináší radost a pokoj pro čtenáře. Proto, pokud se čtenář chce pochopit, že existuje svoboda-milovat texty Pushkin verši - je nejjistější způsob, jak to zjistit.

Časná kreativita

Téma svobody je jasně vysledováno již od nejmladšíchroky báječného básníka. Atmosféra lycea, kde Alexandr Sergejevič strávil své mladé roky života, výrazně ovlivnil počátek utváření celé tvůrčí kariéry. Právě zde byl vložen do duše se samotnou představou o svobodě, o síle a významu v životě člověka, o vysokých zásadách života. Tady v roce 1815 napsal svou první svobodně milující práci "Licinia". V této krátké básni odhaluje děj, založený na osudu Říma. Starobylé dějiny se vždy zajímaly o básníka a především o téma vůle a otroctví, která byla obzvláště významná již ve starověku.

svobodně milující texty Puškinovy ​​kompozice

Kromě toho byla zaznamenána počáteční práce Puškinaode "Liberty", kterou napsal v roce 1817, sto let před revolucí v Rusku. Texty Pushkinové, které milují svobodu, jsou zde především plné. Složení "Svoboda" je výzva k celému světu, výzva k svobodě, rovnosti a bratrství. Smutuje, že svět žije špatně a stále pokračuje špatným směrem, a vyzývá všechny, aby se obrátili ke svobodě a začali žít jinak.

Pokračování kreativní cesty

V lýceu Alexander Sergejevič studoval až do roku 1920. Ve všech letech výuky pokračoval jako básník - Decembrist. Jedná se o Ode "Liberty" - úplně první svobodu milující texty Puškina, jejichž básně volají na utlačované, aby se vzbouřili proti utlačovatelům. V těchto šatech se velký básník obrátil na zpěváka svobody, aby mu inspiroval, a pak se postaví proti tyranii. Vzpomíná si na mučedníky, kteří jsou nevinně zavražděni, a čtenáři se třásou na nespravedlnosti tohoto světa.

Puskinovy ​​texty, které milují svobodu

V roce 1918 napsal velký ruský synbáseň "N. N. Plyuskové", která byla císařovnou čestnou paní. V této krátké básni otevřel básník své politické vyhlídky těm čtenářům, kteří byli svobodnými myslitelkami. Hovoří o jednoduchosti ruského národa, který ho zaujme, zatímco imperiální šikovnost a pompéznost jej naopak odvrací. Odráží svou zemi, o svém historickém osudu, o velkém ruském lidu.

Báseň "Do Chaadayeva"

Tato báseň je dalšíPráce, ve které se objevily slova Pushkinův láskavost. Shrnutí tohoto krátkého, ale tak velkolepého ve smyslu básně - v jeho přitažlivosti k příteli mládí. Výzva, aby se potlačila blaženost mládí a pohodlí, aby se duše dostala k svobodě a věnovala život otci. Jedná se o osobní zprávu přátelům, která se ukázala být politickým voláním. Nyní Chaadaev není jen jeho mladým přítelem, který sdílí svou zábavu, ale spojencem a podobně smýšlející osobou.

Celá báseň dýchá vlastenectví a duch revoluce a končí optimistickou poznámkou: symbolikou vzestupu hvězdy, která hovoří o vítězství ducha svobody v boji proti nerovnosti a útlaku.

Báseň "Vesnice"

Tato báseň Alexander Sergejevič napsal1819, zatímco ještě ve stěnách lýcea, po cestě do vesnice Mikhailovskoye. Texty Pushkinové, které milují svobodu, se výrazně promítly do této dvoudílné básně.

svobodně milující texty Pushkin

První část je velmi harmonická a popisuje krásuRuská vesnice, její povaha, prostor. Na takových místech se básník inspiroval a viděl krásu. Všude krása vesnice je hádaná, kde básník strávil tolik času. Druhá část této básně však není tak klidná jako první. Zde se dotýká téma otroctví ruského národa, nevolnictví a útlaku. On porovnává lidi "hubený" a barbarství "divoký". Je to pocit, že duše velkého básníka se ponoří, nenajde mír. „Je to bolestivé jho do hrobu všechno zapojit,“ - čte řetězec a na konci otázku, která zůstala nezodpovězena: „Uvidím, eh, o přátelích, lidé neugnetenny?“

Krize světového pohledu na básníka

Rok 1923 byl rokem krize názorů a přesvědčeníbásník. Jakékoli revoluční a osvobozující trendy neopravňují své naděje a očekávání a zklamávají ho. To je důvod, proč se Puškinovy ​​svobodné texty těchto let již výrazně změnily. První dílo odrážející nové pohledy básníka bylo báseň "Liberty Sower of the Desert". V něm se věnuje lidem, kteří se přizpůsobili podmínkám nesvobody a otroctví. Také v řadách této básně se skrývají nové chápání svobody, totiž materiál. Uvědomuje si, že toto století je kruté, "pokojní lidé" jsou spokojeni s minimálním materiálním zbožím a to také utlačuje.

Potlačení povstání Decembrist je také hlubokéovlivnil Alexandra Sergejeviče. Byl osobně seznámen s mnoha Decembrists a snažil se jeho poezie podporovat jejich morálku a vštípit naději v jejich srdcích. Jeden může pochopit, jak se Pushkinovy ​​texty změnily, krátce procházely řádky těch několika básní, které byly adresovány Decembristům vyslaným do exilu. Jeho báseň "Arion" je prototypem povstání, v němž potvrzuje své volné názory. Domnívá se, že příčina svobody zvítězí a že "padnou těžké lomy."

Koncem dvacátých let

Alexander Sergejevič je bojovník od přírody, vždyckybyl v meditaci. V pozdních dvacátých letech se obrátil k nové svobodě - svobodě kreativity. Dále věnuje několik jeho děl. Zajímá se o "poetickou svobodu", která ho odděluje od těch, kteří o tom nic nerozumějí. Pokud se budete řídit "inspirací Muse", můžete tento cíl dosáhnout. Tato linie je jasně vysledována v básních "Básník", "Básník a dav".

texty Pushkinovy ​​lekce v 9. ročníku

Zralé roky

Bezstarostné texty Puškina podstupujípřecenění hodnot v letech splatnosti básníka. Obraz svobody získává nové formy, jmenovitě se zdá jako svoboda vnitřní a osobní. Odmítá dřívější revoluční volnodumskih ideály, raději klid a klid. V roce 1834 se v básni "Je čas, můj příteli, je čas!" píše, že na zemi není žádné štěstí, ale existuje mír a vůle. V roce 1836 napsal Alexander Sergejevič báseň "From Pindemonty", ve které opět odkazuje na novou vizi svobody, která je daleko od vnějších ideálů.

texty Pushkinovy ​​poezie, které milují svobodu

Ve stejném roce napsal velký básník báseň "Já"Toto dílo je považováno za jeho tvůrčí zkoušku:" Jaké pocity jsem vyvolal s lyrem, že v mém krutém věku jsem oslavil svobodu a milost padlým volám. "

Závěr

Na téma "Pushkinovy ​​texty milující svobodu" - zprávaobvykle připravují studenty do vyšších ročníků. Bez znalosti života a díla velkého ruského básníka je těžké nazývat se za ruského člověka, proto by měl každý vědět o hlavních milníků svého života.

texty z Puškinovy ​​poezie

Bezpochyby je Alexandr Sergejevič kazatelemsvobodu a její ideály, které přesto podstoupily značné změny v celém svém jasném, ale tak krátkém životě. To bylo způsobeno politickými změnami v zemi, událostmi, ke kterým došlo s básníkem po celý život.

Je bezpečné říci, že je to svoboda milujícíPuškinovy ​​texty, básně, seznam oblíbených filmů milionů čtenářů je obrovským tvůrčím odkazem básníka. Ruský lid může být oprávněně pyšný na toto bohatství.

Přečtěte si více: