/ Sociální zákony: koncepce, typy. Sociální služby pro obyvatelstvo. Zákon o sociální ochraně osob se zdravotním postižením

Sociální zákony: koncepce, typy. Sociální služby pro obyvatelstvo. Zákon o sociální ochraně osob se zdravotním postižením

Sociální zákony jsou výrazem nezbytného, ​​zásadního spojení sociálních jevů. Určují vztah mezi jednotlivci a jejich sdruženími, projevující se v činnostech. Sociální zákony To se týká všech oblastí lidského života. Vezměme si jejich vlastnosti.

sociální zákony

Obecné informace

Sociální zabezpečení a sociální ochrana jednou z klíčových oblastístátní politiku. V jejich rámci poskytuje pomoc potřebným občanům. Stát se chová jako garanta ochrany a uskutečňování práva každého člena společnosti. Sociální zabezpečení a sociální ochrana jsou upraveny zvláštními právními předpisy. Určují rozsah subjektů, kterým je poskytována pomoc, podmínky a postupy pro jejich získání.

Známky normativních aktů

Sociální zákony mají společné a specifické vlastnosti. Zejména platí, že pravidla platí pouze za přísně stanovených podmínek. Když přijdousociální zákony fungovat bez výjimek a omezení v čase. Kromě toho se samotné podmínky realizují přibližně a částečně.

Pojem sociální zákony

Základní schéma regulace vztahů v České republicespolečnost je poměrně jednoduchá a zcela odlišná. Odborníci se mezitím shodli na tom, že sociální zákony se těžko odhalují a zkoumají. To je způsobeno přítomností různých podmínek, jejich specifičnosti, propojení a překrývání. Lidé v souladu se zákony tvoří podmínky jejich života a činností, aplikují normy pod vlivem nových okolností. Opakovatelnost je realizována vzhledem ke specifičnosti každé jednotlivé situace, která vzniká ve společnosti.

sociálního zabezpečení a sociální ochrany

Klasifikace

Zákony se liší v závislosti na časeakce. Obecná pravidla platí pro všechny veřejné systémy. Specifické normy jsou omezeny na jednu nebo několik sociálních struktur. Normy se také vyznačují stupněm obecnosti. Například existují zákony, které charakterizují vznik společenské sféry jako celku. Existují normy, které určují vývoj jednotlivých složek systému (národy, skupiny, třídy atd.). Také zákony se odlišují podle způsobu projevu. Mohou být statistické nebo dynamické.

Charakteristiky

Dynamické zákony určují formy,faktory, směry sociálních změn. Opravují jednoznačné a pevné spojení událostí za určitých okolností. Statistické zákony odrážejí klíčové směry změn procesu při zachování stability systému. Tyto normy způsobují spojení jevů a událostí ne pevně, ale s určitou pravděpodobností.

sociální služby pro obyvatelstvo

Typy

Dynamické zákony mohou být funkční akauzální. Ten stanoví přísně deterministické vazby mezi vývojem společenských jevů. Funkční zákony vyjadřují pozorované a opakovatelné vzájemné závislosti mezi událostmi. Statistické normy mohou být také odlišné. Zejména zpívají zákony vývoje. Regulují vztahy související s uspokojováním rostoucích kulturních a materiálních potřeb, vytvářením samosprávy atd. Statistické zákony zahrnují zákony fungování.

Normativní základna v Ruské federaci

Jeden z klíčových právních aktů v oblastiZákon "Na základě sociálních služeb" (federální zákon č. 442) působí jako pomoc potřebným občanům. Tento dokument definuje základní pravidla poskytování pomoci lidem v nouzi, povinnosti a práva jednotlivců a oprávněných subjektů. Kromě toho je v Ruské federaci platný zákon "o sociální ochraně osob se zdravotním postižením". Tato kategorie občanů je ohrožena, takže provádění a ochrana jejich práv jsou pod kontrolou státu. Zákon "o sociální ochraně osob se zdravotním postižením" upravuje postup pro získání příslušného statutu, stanoví seznam dávek a hmotné pomoci, určuje podmínky pro jejich získání. V zemi je také Zákon o sociální podpoře velké rodiny. Normativní akt také stanoví podmínky pro získání statusu, pravidla pro získání pomoci. Tyto a další dokumenty jsou zaměřeny na zachování vhodné kvality života pro nechráněné vrstvy občanů.

Zákon o sociální ochraně osob se zdravotním postižením

Zásady

Sociální služby pro obyvatelstvo jsou založeny nadodržování zájmů a lidských práv, respektování čest a důstojnosti jednotlivce. Má humánní charakter. Sociální služby pro obyvatelstvo jsou realizovány implementací následujících principů:

 1. Zajištění svobodného a rovného přístupu občanů k službám bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženství, bydliště, členství v sociálních skupinách a jiné okolnosti.
 2. Cílená péče.
 3. Přibližování poskytovatelů služeb na místobydliště jejich příjemců, dostatečnost počtu organizací, finanční, personální, materiální a technické a informační zdroje, které uspokojují potřeby občanů.
 4. Zajištění zachování pobytu lidí za obvyklých příznivých podmínek.
 5. Důvěrnost.
 6. Dobrovolnost.
  zákon o sociální podpoře

Rozpoznávání osoby v nouzi

Občan dostává vhodný status za okolností, které mohou zhoršit nebo zhoršit podmínky jeho života a činnosti. Mezi tyto faktory patří:

 1. Částečná nebo úplná ztrátaschopnost / schopnost pohybovat se samostatně, provádět samoobsluhy, uspokojovat své klíčové potřeby v důsledku zranění, věku, nemoci, zdravotního postižení.
 2. Přítomnost osob s postižením v rodině, včetně nezletilých, kteří potřebují neustálou péči. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, děti s HIA.
 3. Nedostatek práce a peněz na splnění primárních potřeb.
  koncepce sociálních zákonů
 4. Přítomnost nezletilých osob pod opatrovnictví / opatrovnictví včetně těch, kteří mají potíže s adaptací ve společnosti.
 5. Nedostatečná péče (dočasná nebo trvalá) pro děti / děti, zdravotně postižené.
 6. Přítomnost násilí nebo konfliktu v rodině, včetně osob s alkoholem / drogovou závislostí, závislých na hazardních hrách, trpících duševními poruchami.
 7. Neexistence místa pobytu včetně občana, který nedosáhl věku 23 let a který ukončil pobyt v zařízení pro sirotky a děti opuštěné bez rodičovské péče.
 8. Přítomnost jiných okolností, které jsou považovány za schopné zhoršit nebo se zhoršují podmínky pro život a práci v souladu s normativními akty RF.

Uznání občana, který potřebuje sociálníservis provádí pověřený krajský úřad. Žadatel musí být o rozhodnutí informován v pětidenní lhůtě od data podání odvolání. Subjekt může být žádosti zamítnut. Občan má na oplátku právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí u soudu.

zákon o základních sociálních službách

Typy služeb

Občané uznaní za potřebných mohou získat následující pomoc:

 1. Sociální a domácí. Zaměřuje se na zachování odpovídající životní úrovně a života.
 2. Sociálně-lékařské. Je zaměřen na zachování zdraví občanů. Taková pomoc se realizuje pomoci při provádění preventivních opatření, organizování péče, systematického pozorování osoby pro včasné odhalení porušení a zdravotních poruch.
 3. Sociálně-psychologické. Taková pomoc poskytuje opatření zaměřená na nápravu duševního stavu občanů za účelem přizpůsobení se společnosti. Může být anonymně doručena hotline.
 4. Sociálně pedagogické. Tento typ pomoci je zaměřen na předcházení odchylkám ve vývoji a chování jednotlivce, vytváření pozitivního zájmu.
 5. Sociální a pracovní. Cílem je přilákat občany k práci a řešit různé problémy, které vznikají v profesionální sféře.

V závislosti na konkrétních potřebách subjektu mohou být mu poskytnuty i jiné druhy pomoci.

Přečtěte si více: