/ Kategorie trestných činů podle závažnosti trestního řádu Ruské federace

Kategorie trestných činů podle závažnosti trestního řádu Ruské federace

Kriminalita jako sociální faktor existovalave všech fázích lidského rozvoje. To je důvod, proč je moderní trestní právo za cíl chránit všechny občany před útoky, krádeží, podvodů, a tak dále. Fluent procházení trestní zákon, je možné řešit systém trestního práva naší zemi více než jednoduché, ale k této otázce by měl přemýšlet ... Jednou z nejvýznamnějších vědeckých a praktických tématech kategorie trestných činů podle závažnosti, kterou se zabývá „trestní“ základy práva a existuje mnoho vědeckých diskusí. Pokud vás to zajímá, pak byste měli dát jen pár minut a přečíst si obsah tohoto článku.

kategorií trestných činů z hlediska závažnosti

Na hlavním principu: zločin a zločin

Dokonce i děti z dětství vědí, že zločinkterá je trestána zákonem tváří v tvář přísnému člověku oblečenému v černém, který se nazývá soudce. Ne každý však může vysvětlit, co je "trestný čin". Mnoho lidí si myslí na minutu nebo dvě, porovnáním tohoto pojetí s takovými nevysvětlitelnými výrazy jako "štěstí", "láska" a "krása". Ve skutečnosti jsou obtíže imaginární a všechny překážky ve studiu definic "zločinu" a "zločinu" jsou snadno překonatelné.

Takže zločin je takový činvinný, nezákonný a zakázaný zákonem. Samozřejmě, můžete jít do vědecké komunity a najít širší koncept, ale úkolem je určit pro sebe podstatu tohoto jevu, který je prezentován pouze v pěti slovech. Je důležité si uvědomit, že i přes různé stupně závažnosti trestného činu, rodinné a jiné polehčující okolnosti, trestný čin vždy zůstává trestným činem. Jinak to není trestný čin, ale správní nebo jiný trestný čin.

kategorií zločinů Ruské federace z hlediska závažnosti

Nevýznamnost a to, co jí

Kategorie trestných činů se liší stupněmgravitace, každý z aktů se týká jednoho z nich bez zbytečných. Výjimky jsou však vždy přiděleny z obecného pravidla. V této situaci jsou menší trestné činy.

Výše uvedená skupina zahrnuje tyto akceosoby, které formálně obsahují známky zločinu, ale v podstatě nepatří k takovým zločinům kvůli různým okolnostem. Proto v tomto případě nemá klasifikace trestných činů z hlediska závažnosti kvůli nevýznamnosti žádný smysl.

Výrazným příkladem je krádež chleba v chlebuobchod s babičkou, jehož důchod se liší od platby za byt a služby. Je nepravděpodobné, že někdo zahájí trestní řízení o tajné krádeži. Ne, protože absence veřejného nebezpečí je zřejmá.

závažnosti trestného činu ukrajinského trestního zákona

Kategorizaci zločinů

Vkládání informací do tohoto článku je důležiténezapomeňte, že kategorie trestných činů podle závažnosti nejsou jedinou klasifikací v trestním právu Ruska. Zároveň sdružování trestných činů na základě viny a úrovně veřejného nebezpečí nese důležitý nejen teoretický, ale i praktický význam.

Existují 4 kategorie zločinů z hlediska závažnosti. Trestní zákon v oboru. 15 je definuje v následujícím pořadí:

  • malé;
  • průměr;
  • těžké;
  • zvláště hrob.

Je třeba poznamenat, že každá ze zločinů,který je uveden v tureckém trestním zákoníku, odkazuje na jednu nebo druhou kategorii, s výjimkou těch případů, které jsou stanoveny výše (ale v přímé formě nejsou uvedeny v trestním zákoníku). Pokud jste někdy měli schopnost přiřadit konkrétní čin do jedné z kategorií, je důležité se ujistit, že to, co bylo provedeno, je zločin, nikoliv správní přestupek, jako mnozí zmatení.

klasifikace trestných činů z hlediska závažnosti

Známky hlavní trestní klasifikace

Hlavní a nejviditelnější znamení, díkykterý je možné rozdělit podle kategorií trestných činů podle závažnosti, je trestem, který je stanoven sankcí každého článku Zvláštní části trestního řádu Ruské federace. Maximální indikátor nejtěžšího trestu, který definuje zákonodárce, se považuje za základ.

Vzhledem k tomu je důležité věnovat pozornost dalším značkám:

1. Forma viny.

Závažnost trestného činu trestního zákona je definována v člpodle záměru. Tento indikátor je například důležitý k určení trestní odpovědnosti za zločiny střední závažnosti v případě jeho úmyslného nebo bezohledného páchání.

2. Veřejné nebezpečí.

Toto kritérium je stanoveno a zohledněno, kdyhodnocení zákona jako celku: zda je pro společnost kriminální nebo není tak nebezpečné. Tato funkce zahrnuje také okolnosti, za kterých má soudce právo zmírnit kategorii trestné činnosti, tedy změnu o jeden krok. Pokud tak činí úředník, bude také omezena maximální výše trestu.

Je důležité jasně vymezit typy trestných činůzávažnost, ale nezaměňujte sousední sloučeniny, které mohou být na základě skutečných okolností podobné jako dvě kapky vody. Toto je profesionalizace skutečných soudců, kteří jsou oprávněni určit osud osoby.

závažnosti trestného činu

Téměř "neškodné" zločiny: kategorie s malou mírou závažnosti

Nejméně trestatelný je malý stupeňzávažnosti trestného činu. CC RF v části 2 čl. 15 stanoví, že tato skupina zahrnuje jak úmyslné jednání, tak spáchání z nedbalosti. Maximální míra odpovědnosti je 3 roky odnětí svobody. Současně mohou být do předmětné kategorie zahrnuty ty trestné činy, pro které soudce určil méně než 3 roky trestů, které byly zaslány nápravné instituci (nápravná instituce).

Zvláštnost skupiny malého stupně závažnostispočívá ve skutečnosti, že činy nesou velké sociální nebezpečí, ale spíše negativně ovlivňují příznivý život společnosti. Jedním z nejběžnějších představitelů této kategorie je krádež, která není zhoršována jinými okolnostmi, jako je například krádež ve velkých množstvích.

Průměrná závažnost: závažné důsledky

Zločiny mírné závažnosti mohousložitější charakteristiky. Takže tato skupina zahrnuje úmyslné činy, jejichž termín je stanoven až na 5 let vězení a až 3 roky pro nedbalé zločiny.

Všechny kompozice, které se týkajískupina, jsou plné rozmanitosti. Takže to zahrnuje krádež a škodu na zdraví a dokonce i ztráty na životech, například vraždu matky novorozeného dítěte.

Pozitivním aspektem je skutečnost, žepoprvé odsouzené osoby obvykle spravují svůj trest v koloniích-osídlech, ale pod podmínkou, že nedojde k relapsu. Pokud však soud pokládá za nezbytné, pak může také předepsat výkon trestu v kolonii obecného režimu.

zločiny mírné závažnosti

Těžké a obzvláště vážné: co byste se měli bát všem!

Vážné společenské nebezpečí stojízločinů posledních dvou kategorií. Zpravidla se jedná o kompozice týkající se zásahu do života, zdraví, veřejné bezpečnosti, míru, vládních orgánů a tak dále. Zvláštností těchto kategorií je, že se jedná výlučně o úmyslné trestné činy.

S ohledem na maximální trestní podmínkyzodpovědnost, pak za vážné - nejvíce 10 let vězení a zvláště závažné jsou považovány za takové při jmenování trestu více než 10 let, včetně celoživotního uvěznění.

typy trestných činů z hlediska závažnosti

Význam kategorizace kriminality

Někteří po přečtení mohou přemýšlet o významu kategorizace zločinů na základě sociálního nebezpečí a formy viny. No, stojí za to zvýraznit tento okamžik.

Za prvé, takové rozdělení skutků,poskytované trestním zákoníkem Ruské federace, dokonale systematizuje souhrn trestných činů. Za druhé, umožňuje zohlednit podmínky a velikost trestů, které jsou možné při jmenování při páchání trestných činů stejné kategorie. Zatřetí, úředníci umožňují využití pravomocí udělených ke zmírnění nebo zhoršení kategorie a výše trestu.

Přečtěte si více: